RODO

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz w Olecku zawiadamia:

W związku z rozpoczęciem  obowiązywania z dniem 25 maja  2018r. Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz z siedzibą w Olecku ul, Kolejowa 20/1, przedstawia poniżej  informację, w jaki sposób Państwa dane  będą  przetwarzane po 25 maja 2018  roku.
Zmiany wprowadzone w ramach  RODO nie wymagają żadnego  kontaktu z Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz z siedzibą w Olecku.
Prosimy o zapoznanie się z  poniższą informacją.
Administrator i inspektor danych: 
Administratorem danych osobowych jest Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz z siedzibą w Olecku.
·  adres: Olecko ul, Kolejowa 20/1
·  telefon: 87 6181303
·  e-mail: rodo@infonet.net.pl

Inspektorem ochrony danych jest Administrator Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz z siedzibą w Olecku ul, adres e-mail: rodo@infonet.net.pl ,  z którym można się kontaktować w sprawie Państwa danych osobowych,

Odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób legalny, bezpieczny i zgodny z zawartą umową.

Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi – Art.6 ust.1 lit.b) RODO

W jakim celu Info-Net w Olecku będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane:
a) 
W celach wskazanych w zgodzie. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
b) W celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, umożliwiającej korzystanie z naszych usług.
c)  W celu zapytań i reklamacji.
d) W celu przestrzegania przez Info-Net w Olecku przepisów prawa, w tym w szczególności prawa telekomunikacyjnego.
e) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy.
f) W celu marketingu produktów i usług Info-Net w Olecku w okresie obowiązywania umowy.
g) W celu zapewnienia bezpieczeństwa IT.


Okres przetwarzania danych:
a)  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi;
b)  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
c)  do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
d) do dochodzenia których niezbędne jest dysponowanie danymi;

Komu Państwa dane mogą być ujawnione?
Dostęp do Państwa danych wewnątrz struktury Info-Net w Olecku będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz z siedzibą w Olecku.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również:

a)  organy publiczne, podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. UKE, prokurator, policja;
b)  podmiot,  którym Info-Net w Olecku powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów na przykład: partnerzy, dostawcy IT, kurierzy;
c)  podmioty z którymi współpracuje Info-Net w Olecku, świadczące usługi telekomunikacyjne.


Przysługujące prawa:
a)  mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
b)  mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;
c)  mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Info-Net w Olecku;
d)  w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na  podstawie  udzielonej  przez Państwa  zgody, przysługuje  Państwu  prawo na jej cofnięcie;
e)  w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Info-Net w Olecku narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zespół Info-Net w Olecku

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz w Olecku: rodo@infonet.net.pl